Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
cải trang
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • travestir; déguiser
  • Được cải trang thành người ăn mày
   être travesti en un mendiant
  • Cải trang một người đàn ông thành phụ nữ
   déguiser un homme en femme
Related search result for "cải trang"
Comments and discussion on the word "cải trang"