Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ornement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • trang sức
 • đồ trang hoàng, đồ trang trí
 • (nghệ thuật) hoa văn
 • nét hoa mỹ
  • Ornements ad libitum
   (âm nhạc) nét hoa mỹ tùy ý
 • (tôn giáo) áo lễ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự trang trí
  • Plantes d'ornement
   cây trang trí
Related search result for "ornement"
Comments and discussion on the word "ornement"