Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cabaret
/'kæbərei/
Jump to user comments
danh từ
  • quán rượu Pháp
  • trò múa hát mua vui trong các tiệm (tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm ở Mỹ, Anh) ((cũng) cabaret_show)
Related search result for "cabaret"
Comments and discussion on the word "cabaret"