Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cabrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm chồm lên
  • Cabrer un cheval
   làm con ngựa chồm lên
 • (hàng không) làm ghềnh mũi lên
  • Cabrer un avion
   ghềnh mũi máy bay lên
 • (nghĩa bóng) làm lồng lên, làm cho chống lại, xui chống lại
Related search result for "cabrer"
Comments and discussion on the word "cabrer"