Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
calendar
/'kælində/
Jump to user comments
danh từ
 • lịch (ghi năm tháng)
  • calendar month
   tháng dương lịch
 • lịch công tác
 • (tôn giáo) danh sách các vị thánh
 • (pháp lý) danh sách những vụ án được đem ra xét xử
 • sổ hằng năm (của trường đại học)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình nghị sự (của nghị viện...)
ngoại động từ
 • ghi vào lịch
 • ghi vào danh sách
 • sắp xếp (tài liệu) theo trình tự thời gian
Related search result for "calendar"
Comments and discussion on the word "calendar"