Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cantonment
/kən'tu:nmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) sự chia quân đóng từng khu vực có dân cư; sự đóng quân
Related words
Related search result for "cantonment"
Comments and discussion on the word "cantonment"