Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
capitaux
Jump to user comments
tính từ
 • chủ yếu, hàng đầu
  • Point capital
   điểm chủ yếu
 • tử hình
  • Peine capitale
   tội tử hình
  • ville capitale
   (từ cũ, nghĩa cũ) thủ đô
danh từ giống đực
 • vốn, tư bản
  • Manger son capital
   ăn mất vốn
  • capital social
   tư bản xã hội
  • le capital et le prolétariat
   tư bản và vô sản
  • petit capital
   (thân mật) sự trinh tiết (của phụ nữ)
Related search result for "capitaux"
Comments and discussion on the word "capitaux"