Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
caveat
/'keiviæt/
Jump to user comments
danh từ
 • hang, động
 • sào huyệt
 • (chính trị) sự chia rẽ, sự phân liệt (trong một đảng); nhóm ly khai
 • (kỹ thuật) hố tro, máng tro, hộp tro (ở xe lửa...)
ngoại động từ
 • đào thành hang, xoi thành hang
nội động từ
 • (chính trị) tổ chức nhom người ly khai (vì một vấn đề bất đồng)
IDIOMS
 • to cave in
  • làm bẹp, làm dúm dó (mũ, nón...)
  • đánh sập (nhà)
  • nhượng bộ, chịu thua, chịu khuất phục;
  • rút lui không chông lại nữa
danh từ
 • (pháp lý) sự ngừng kiện
 • sự báo cho biết trước
Related search result for "caveat"
Comments and discussion on the word "caveat"