Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chép
Jump to user comments
noun  
 • xem cá chép
verb  
 • To copy
  • chép bài tập
   to copy a homework
  • bản chép tay
   a handwritten copy
  • chép nhạc
   to copy a score
 • To record
  • sự kiện được chép vào sử sách
   the event was recorded in annals
Related search result for "chép"
Comments and discussion on the word "chép"