Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chút đỉnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Một ít thôi, coi như không đáng kể: biếu nhau chút đỉnh gọi là ước hẹn với nhau chút đỉnh.
Related search result for "chút đỉnh"
Comments and discussion on the word "chút đỉnh"