Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cobbler
/'kɔblə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lát (đường...) bằng đá lát, rải đá cuội (lên sân...)
 • vứt lẫn vào nhau
 • vá (giày); vá đụp (quần áo)
danh từ
 • thợ chữa giày
  • cobbler's wax
   sáp của thợ chữa giày (để xe chỉ)
 • người thợ vụng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu cốctay seri ((cũng) sherry cobbler)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bánh ga-tô nhân hoa quả
Related words
Related search result for "cobbler"
Comments and discussion on the word "cobbler"