Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
comble
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (xây dựng) sườn mái, nóc (nhà)
  • Loger sous les combles
   ở dưới mái nhà
 • tột độ, cực điểm
  • Le comble de la gloire
   vinh quang tột độ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngọn đấu (khi đong gạo...).
  • c'est le comble!
   thật là quá lắm!
  • de fond en comble
   xem fond
Related words
Related search result for "comble"
Comments and discussion on the word "comble"