Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consistence
/kən'sistəns/ Cách viết khác : (consistency) /kən'sistənsi/
Jump to user comments
danh từ
  • độ đặc, độ chắc
    • oil has greater consistence than water
      dầu đặc hơn nước
  • (nghĩa bóng) tính vững chắc, tính chắc chắn
Related words
Related search result for "consistence"
Comments and discussion on the word "consistence"