Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
consumer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thiêu hủy
  • Le feu a consumé la maison
   lửa đã thiêu hủy ngôi nhà
 • (văn học) làm cho suy mòn
  • Les soucis le consument
   âu lo làm cho nó suy mòn đi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) vung phí
  • Consumer ses biens
   vung phí của cải
Related words
Related search result for "consumer"
Comments and discussion on the word "consumer"