Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
culmination
/,kʌlmi'neiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • điểm cao nhất, cực điểm, tột độ, tột bậc
  • (thiên văn học) qua đường kinh (thiên thể...)
Related words
Related search result for "culmination"
Comments and discussion on the word "culmination"