Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
décidé
Jump to user comments
tính từ
 • đã quyết định, đã định
  • C'est une affaire décidée
   đó là một việc đã định rồi
 • cương quyết, cả quyết
  • Caractère décidé
   tính cả quyết
  • Air décidé
   vẻ cương quyết
Related search result for "décidé"
Comments and discussion on the word "décidé"