Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
declare
/di'kleə/
Jump to user comments
động từ
 • tuyên bố
  • to declare war
   tuyên chiến
  • to declare somebody to be guilty
   tuyên bố ai có tội
  • to declare for somebody
   tuyên bố ủng hộ ai; tán thành ai
 • công bố
  • to declare the result of an election
   công bố kết quả bầu cử
 • bày tỏ, trình bày, biểu thị
  • to declare one's intentions
   bày tỏ ý định của mình
  • to declare oneself
   bày tỏ ý định của mình, tự bộc lộ, tự thú; phát ra (bệnh)
 • (thương nghiệp) khai (hàng hoá để đóng thuế)
  • to declare goods
   khai hàng hoá
 • (đánh bài) xướng lên
IDIOMS
 • to declare off
  • tuyên bố bãi bỏ; thôi; bỏ, cắt đứt, ngừng (cuộc đàm phán)
 • well, I declare!
  • (thông tục) thật như vậy sao!
Related words
Related search result for "declare"
Comments and discussion on the word "declare"