Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
denier
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (ngành dệt) đơniê (đơn vị độ mịn sợi, tính bằng gam đối với chiều dài là 9000 m)
 • (số nhiều) tiền
  • Il l'a acheté de ses propres deniers
   ông ta mua cái đó bằng tiền của mình
  • Deniers publics
   tiền công quỹ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tiền cúng, tiền phong bao
  • Denier du culte
   tiền dầu đèn (nộp cho nhà xứ)
  • Denier à Dieu
   tiền phong bao người gác cổng (khi mới dọn nhà đến)
  • Denier de Saint Pierre
   tiền cúng giáo hoàng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) suất lãi
  • Argent placé au denier 20
   tiền cho vay lãi một phần hai mươi (tức 5 %)
 • (sử học) đồng đơniê (tiền Pháp bằng một phần mười hai xu; tiền La Mã)
Related search result for "denier"
Comments and discussion on the word "denier"