Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
depravation
/,deprə'veiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự làm hư hỏng, sự làm suy đồi; sự làm sa đoạ, sự làm truỵ lạc
Related words
Related search result for "depravation"
Comments and discussion on the word "depravation"