Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
putrefaction
/,pju:tri'fækʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự thối rữa; vật thối nát, vật thối rữa
  • sự đồi bại, sự sa đoạ
Related search result for "putrefaction"
Comments and discussion on the word "putrefaction"