Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
devoir
/'devwɑ:/
Jump to user comments
danh từ
 • bổn phận, nhiệm vụ, phậm sự
  • to do one's devoir
   làm nhiệm vụ
 • ((thường) số nhiều) phép lịch sự, phép xã giao
  • to pay one's devoirs
   thăm hỏi xã giao; đến thăm để tỏ lòng kính trọng
Related search result for "devoir"
Comments and discussion on the word "devoir"