Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
devour
/di'vauə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ăn sống nuốt tươi; cắn xé, ăn ngấu nghiến
  • the lion devoured the deer
   con sư tử xé xác con nai ăn ngấu nghiến
  • to devour the way
   (thơ ca) phi nhanh nuốt lấy con đường (ngựa)
  • to devour every word
   nuốt lấy từng lời
 • đọc ngấu nghiến; nhìn chòng chọc, nhìn như nuốt lấy, nhìn hau háu
  • to devour a book
   đọc ngấu nghiến quyển sách
 • tàn phá, phá huỷ, thiêu huỷ
  • the fire devoured large areas of forest
   lửa thiêu huỷ nhiều vùng rừng rộng
  • devoured by anxiety
   bị nỗi lo âu giày vò
Related words
Related search result for "devour"
Comments and discussion on the word "devour"