Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
defer
/di'fə:/
Jump to user comments
động từ
 • hoãn, trì hoãn, để chậm lại
  • to defer a payment
   hoãn trả tiền
  • defer redpay
   (quân sự) phần lương giữ lại đến khi chết hay phục viên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn quân địch
nội động từ
 • theo, chiều theo, làm theo
  • to defer to someone's wish
   làm theo ý muốn của ai
  • to defer to someone's opinion
   chiều theo ý kiến của ai
Related words
Related search result for "defer"
Comments and discussion on the word "defer"