Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
distance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • khoảng cách
  • Distance polaire
   khoảng cách cực
  • Distance focale
   tiêu cự
  • Distance de prise de vue
   khoảng cách chụp hình
  • Distance de projection
   khoảng cách chiếu
  • Distance entre deux lieux
   khoảng cách giữa hai địa điểm
  • Distance explosive de sûreté
   khoảng cách an toàn (tránh) nổ
  • Distance de tir
   khoảng cách bắn
  • Distance réglementaire d'arrêt
   khoảng cách qui định dừng (tàu hoả)
  • Une distance de dix ans entre deux événements
   khoảng cách mười năm giữa hai sự kiện
  • La distance qui sépare deux hommes de conditions différentes
   khoảng cách giữa hai người có địa vị khác nhau
  • à distance
   cách xa
  • Vous apprécierez mieux ce tableau à distance
   đứng cách xa, anh sẽ đánh giá bức tranh này đúng hơn
  • à distance, on juge mieux
   lùi về trước, ta đánh giá đúng hơn
  • Commande à distance
   điều khiển từ xa
  • de distance en distance
   từng quảng; từng thời gian
  • rapprocher les distances
   xóa bỏ khoảng cách, xóa bỏ sự chênh lệch
  • se tenir à distance
   đứng cách xa; kính nhi viễn chi
  • tenir à distance
   không để lại gần, không cho gần gũi thân mật
Related search result for "distance"
Comments and discussion on the word "distance"