Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
distance
/'distəns/
Jump to user comments
danh từ
 • khoảng cách, tầm xa
  • beyond striking distance
   quá tầm với tay đánh được
  • beyond listening distance
   quá tầm nghe thấy được
  • within striking distance
   trong tầm tay đánh được
  • within listening distance
   trong tầm nghe thấy được
 • khoảng (thời gian)
  • at this distance of time
   vào khoảng thời gian đó
  • the distance between two events
   khoảng thời gian giữa hai sự việc
 • quãng đường; (thể dục,thể thao) quãng đường chạy đua (dài 240 iat)
  • to go part of the distance on foot
   đi bộ một phần quãng đường
  • to hit the distance
   (thể dục,thể thao) chạy đua một quãng đường
 • nơi xa, đằng xa, phía xa
  • in the distance
   ở đằng xa
  • from the distance
   từ đằng xa
 • thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự cách biệt, sự xa cách
  • to keep one's distance
   giữ thái độ cách biệt
  • to keep someone at a distance
   không cho ai lại gần; giữ thái độ xa cách đối với ai
 • (hội họa) cảnh xa (của một bức hoạ)
 • (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt)
ngoại động từ
 • để ở xa, đặt ở xa
 • làm xa ra; làm dường như ở xa
 • bỏ xa (trong cuộc chạy đua, cuộc thi...)
Related words
Related search result for "distance"
Comments and discussion on the word "distance"