Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
divinity
/di'viniti/
Jump to user comments
danh từ
 • tính thần thánh
 • thần thánh
  • the Divinity
   đức Chúa
 • người đáng tôn sùng, người được tôn sùng
 • thân khoa học (ở trường đại học)
  • Doctor of Divinity
   tiến sĩ thần học ((viết tắt) D.D.)
Related words
Related search result for "divinity"
Comments and discussion on the word "divinity"