Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
god
/gɔd/
Jump to user comments
danh từ
 • thần
  • the god of wine
   thần rượu
  • a feast for the gods
   một bữa tiệc ngon và quý (như của thần tiên)
 • (God) Chúa, trời, thượng đế
IDIOMS
 • to pray to God
  • cầu Chúa, cầu trời
 • God knows!
  • có trời biết! (không ai biết)
 • my God!; good God!
  • trời! (tỏ ý ngạc nhiên);
 • thank God!
  • lạy Chúa! nhờ Chúa!;
 • God willing
  • nếu trời phù hộ
 • for God's sake
  • vì Chúa
 • by God
  • có Chúa biết (để khẳng định lời thề)
 • God's book
  • kinh thánh
  • người được tôn sùng; người có ảnh hưởng lớn; vật được chú ý nhiều
   • to make a god of somebody
    sùng bái ai, coi ai như thánh như thần
  • (the god) (sân khấu) những người xem hạng chuồng gà (trên gác thượng)
động từ
 • tôn làm thần thánh
 • làm ra vẻ thần thánh ((cũng) to god it)
Related search result for "god"
Comments and discussion on the word "god"