Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
domaine
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đất đai sở hữu, cơ nghiệp
  • Domaines paternels
   đất đai sở hữu của ông cha
 • tài sản
  • Domaine privé
   tài sản tư nhân
  • Domaine public
   tài sản công cộng
  • Domaines de l'Etat
   tài sản Nhà nước
 • (toán học, vật lý học) miền
  • Domaine magnétique
   miền từ
  • Domaine spectral
   miền phổ
  • Domaine élastique
   miền đàn hồi
  • Domaine plastique
   miền dẻo
  • Domaine homogène
   miền đồng nhất
  • Domaine critique
   miền tới hạn
  • Domaine de températures
   khoảng nhiệt độ
  • Domaine de valeurs
   miền giá trị
 • (nghĩa bóng) lĩnh vực
  • Dans le domaine de la littérature
   trong lĩnh vực văn học
Related search result for "domaine"
Comments and discussion on the word "domaine"