Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
domestic
/də'mestik/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợ
  • domestic science
   khoa nội trợ
 • nuôi trong nhà (súc vật)
 • trong nước (làm ở) trong nước, nội (đối với ngoại)
  • domestic trade
   nội thương
 • thích ở nhà, thích đời sống gia đình; chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ ru rú xó nhà
danh từ
 • người hầu, người nhà
 • (số nhiều) hàng nội
Related words
Related search result for "domestic"
Comments and discussion on the word "domestic"