Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
empire
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • quyền lực
 • (nghĩa bóng) thế lực; ảnh hưởng
  • L'empire de la beauté
   thế lực của sắc đẹp
 • vương quyền; vương quốc; đế chế
 • đế quốc
  • avoir de l'empire sur soi même
   biết tự chủ
  • cela vaut un empire
   quý giá lắm
  • empire céleste; empire de Dieu
   thiên đường
  • empire des ténèbres
   địa ngục
  • pour un empire
   dù đổi lấy một đế quốc
  • style Empire
   kiểu Đế chế (thời Na-pô-lê-ông 1)
Related search result for "empire"
Comments and discussion on the word "empire"