Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
engagement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (luật học, pháp lý) sự cầm có
 • sự cam kết; lời cam kết
  • Faire honneur à ses engagements
   giữ trọn lời cam kết
 • sự tự nguyện tòng quân
 • (quân sự) sự đưa vào chiến đầu; cuộc đụng độ
 • (luật học, pháp lý) hợp đồng nhận việc; hợp đồng thuê người làm
 • sự tỏ thái độ rõ rệt (về chính trị và xã hội)
  • Engagement d'un érivain
   sự tỏ thái độ rõ rệt của một nhà văn
 • cái khích lệ, điều cổ vũ
  • C'est un engagement à continuer
   đó là điều cổ vũ cứ tiếp tục
 • (y học) sự lọt (khi ở cữ)
 • (thể dục thể thao) sự giao bóng; cú giao bóng
 • (thể dục thể thao) sự ghi tên thi đấu
Related search result for "engagement"
Comments and discussion on the word "engagement"