Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exactement
Jump to user comments
phó từ
 • đúng, chính xác
 • hoàn toàn
  • Ces deux choses sont exactement semblables
   hai vật đó hoàn toàn giống nhau
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nghiêm túc
  • Observer exactement la règle
   nghiêm túc tuân thủ quy tắc
Related search result for "exactement"
Comments and discussion on the word "exactement"