Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
exclusive
/iks'klu:siv/
Jump to user comments
tính từ
 • loại trừ
 • riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng...); độc chiếm, độc quyền
  • an exclusive interview
   cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)
  • exclusive right to sell something
   độc quyền bán cái gì
 • độc nhất
  • one's exclusive occupation
   công việc độc nhất của mình
 • (dùng như phó từ) trừ, không kể, không gồm
  • from page one to page ten exclusive
   từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10
  • 100,000 people exclusive of women
   100 000 người không kể đàn bà con gái
Related words
Related search result for "exclusive"
Comments and discussion on the word "exclusive"