Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
extravagant
/iks'trævigənt/
Jump to user comments
tính từ
  • quá mức, quá độ; quá cao (giá cả)
  • phung phí
  • ngông cuồng; vô lý
Related search result for "extravagant"
Comments and discussion on the word "extravagant"