Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fabian
/'feibjən/
Jump to user comments
tính từ
 • trì hoãn, kéo dài
  • fabian policy
   chính sách trì hoãn, chính sách kéo dài
 • Fa-biên, theo thuyết Fa-biên
  • fabian Society
   hội Fa-biên (nhóm Xã hội chủ trương cải cách từ từ ở Anh)
danh từ
 • (Fabian) người theo thuyết Fa-biên
Related search result for "fabian"
Comments and discussion on the word "fabian"