Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fan
/fæn/
Jump to user comments
danh từ
 • người hâm mộ, người say mê
  • film fans
   những người mê chiếu bóng
  • football fans
   những người hâm mộ bóng đá
danh từ
 • cái quạt
  • an electric fan
   quạt máy, quạt điện
 • cái quạt lúa
 • đuổi chim, cánh chim (xoè ra như cái quạt)
 • (hàng hải) cánh chân vịt; chân vịt
 • bản hướng gió (ở cối xay gió)
ngoại động từ
 • quạt (thóc...)
 • thổi bùng, xúi giục
  • to fan the flame of war
   thổi bùng ngọn lửa chiến tranh
 • trải qua theo hình quạt
nội động từ
 • quạt
 • thổi hiu hiu (gió)
 • xoè ra như hình quạt
IDIOMS
 • to fan the air
  • đấm gió
Related words
Related search result for "fan"
Comments and discussion on the word "fan"