Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
fadeless
/'feidlis/
Jump to user comments
tính từ
  • không bay, không phai (màu)
  • không phai nhạt, không bao giờ lu mờ
Related search result for "fadeless"
Comments and discussion on the word "fadeless"