Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flashy
/'flæʃi/
Jump to user comments
tính từ
  • hào nhoáng, loè loẹt, sặc sỡ
    • flashy jewelry
      đồ kim hoàn hào nhoáng
  • thích chưng diện
Related words
Related search result for "flashy"
Comments and discussion on the word "flashy"