Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
flash
/flæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng loé lên; tia
  • a flash of lightning
   ánh chớp, tia chớp
  • a flash of hope
   tia hy vọng
 • (hoá học) sự bốc cháy
 • giây lát
  • in a flash
   trong giây lát
  • a flash of merriment
   cuộc vui trong giây lát
 • sự phô trương
  • out of flash
   cốt để phô trương
 • (điện ảnh) cảnh hồi tưởng ((cũng) flash back)
 • (quân sự) phù hiệu (chỉ đơn vị, sư đoàn...)
 • dòng nước nâng (xả xuống phía dưới đập để nâng mực nước)
 • tiếng lóng kẻ cắp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tin ngắn; bức điện ngắn
IDIOMS
 • a flash in the pan
  • chuyện đầu voi đuôi chuột
  • người nổi tiếng nhất thời
nội động từ
 • loé sáng, vụt sáng, chiếu sáng
  • lightning flashes across the sky
   chớp loé sáng trên trời
 • chợt hiện ra, chợt nảy ra, vụt hiện lên, loé lên
  • an idea flashed upon him
   anh ta chợt nảy ra một ý kiến
IDIOMS
 • it flashed upon me that
  • tôi chợt nảy ra ý kiến là
  • chạy vụt
   • train flashes past
    chuyến xe lửa chạy vụt qua
  • chảy ra thành tấm (thuỷ tinh)
  • chảy ào, chảy tràn ra (nước)
ngoại động từ
 • làm loé lên, làm rực lên
  • eyes flash fire
   mắt rực lửa
  • to flash a smile at someone
   toét miệng cười với ai
  • to flash one's sword
   vung gươm sáng loáng
 • truyền đi cấp tốc, phát nhanh (tin)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khoe, phô, thò ra khoe
IDIOMS
 • to flash a roll of money
  • thò ra khoe một tập tiền
  • làm (thuỷ tinh) chảy thành tấm
  • phủ một lần màu lên (kính)
  • cho nước chảy vào đầy
 • to flash in the pan
  • làm chuyện đầu voi đuôi chuột
 • to flash out (up)
  • nổi giận đùng đùng
tính từ
 • loè loẹt, sặc sỡ
 • giả
  • flash money
   tiền giả
 • lóng
 • ăn cắp ăn nẩy
Related search result for "flash"
Comments and discussion on the word "flash"