Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flesh
/flesh/
Jump to user comments
danh từ
 • thịt
 • thịt, cùi (quả)
 • sự mập, sự béo
  • to put on flesh
   lên cân, béo ra
  • to lose flesh
   sút cân, gầy đi
 • xác thịt, thú nhục dục
IDIOMS
 • to be flesh and blood
  • là người trần
 • to be in flesh
  • béo
 • flesh and blood
  • cơ thể bằng da bằng thịt; loài người
  • có thật, không tưởng tượng
  • toàn bộ
   • flesh and fell
    toàn bộ thân thể
 • to go the way of all flesh
  • (xem) go
 • in the flesh
  • bằng xương bằng thịt
 • to make someone's flesh creep
  • (xem) creep
 • one's own flesh and blood
  • người máu mủ ruột thịt
ngoại động từ
 • kích thích (chó săn)
 • làm cho hăng máu
 • tập cho quen cảnh đổ máu
 • đâm (gươm...) vào thịt
 • vỗ béo, nuôi béo; làm cho có da có thịt
 • nạo thịt (ở miếng da để thuộc)
 • khai (đao...); (nghĩa bóng) khai (bút...)
nội động từ
 • (thông tục) béo ra, có da có thịt
Related search result for "flesh"
Comments and discussion on the word "flesh"