Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
flush
/flush/
Jump to user comments
tính từ
 • bằng phẳng, ngang bằng
  • the door is flush with the walls
   cửa ngang bằng với tường
 • tràn đầy, chứa chan, đầy dẫy; nhiều tiền lắm của
 • tràn ngập, tràn đầy (sông)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng hào, đỏ ửng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng
  • a blow flush in the face
   cú đấm đúng vào mặt, cú đấm thẳng vào mặt
phó từ
 • bằng phẳng, ngang bằng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng
ngoại động từ
 • làm cho bằng phẳng, làm cho đều, làm cho ngang bằng
danh từ
 • (đánh bài) xấp bài cùng hoa; dãy bài cùng hoa
  • royal flush
   dãy bài cùng hoa liền nhau (từ con át trở xuống)
 • đàn chim (xua cho bay lên một lúc)
ngoại động từ
 • xua cho bay lên
nội động từ
 • vỗ cánh bay hốt hoảng, vụt bay đi
danh từ
 • sự chảy xiết, sự chảy mạnh (nước); dòng nước (từ guồng cối xay gió)
 • lớp cỏ mới mọc
 • sự giội rửa
 • sự hừng sáng; ánh (của ánh sáng, màu sắc); sự đỏ bừng (mặt); sự ửng hồng
 • sự tràn đầy; sự phong phú
 • sự xúc động dào dạt; niềm hân hoan (vì thắng lợi...)
 • cơn nóng, cơn sốt
 • tính chất xanh tươi; sức phát triển mạnh mẽ
  • the flush of youth
   sức phát triển mạnh mẽ của tuổi thanh xuân
IDIOMS
 • in the flush of victories
  • trên đà thắng lợi, thừa thắng
nội động từ
 • phun ra, toé ra
 • đâm chồi nẩy lộc (cây)
 • hừng sáng; ánh lên (màu); đỏ bừng, ửng hồng (mặt)
ngoại động từ
 • giội nước cho sạch, xối nước
 • làm ngập nước, làm tràn nước
 • làm đâm chồi nẩy lộc
 • làm hừng sáng; làm ánh lên (màu); làm đỏ bừng (mặt)
 • kích thích, làm phấn khởi, làm hân hoan
  • flushed with victory
   phấn khởi vì chiến thắng
Related search result for "flush"
Comments and discussion on the word "flush"