Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fruitful
/'fru:tful/
Jump to user comments
tính từ
 • ra nhiều quả, có nhiều quả, sai quả
  • a fruitful tree
   cây có nhiều quả
 • tốt, màu mỡ
  • fruitful soil
   đất màu mỡ
 • sinh sản nhiều
 • có kết quả, thành công
 • có lợi, mang lợi
Related search result for "fruitful"
Comments and discussion on the word "fruitful"