Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
gambit
/'gæmbit/
Jump to user comments
danh từ
  • (đánh cờ) sự thí quân để mở đường cho tướng
  • (nghĩa bóng) bước đầu (trong công việc gì)
Related words
Related search result for "gambit"
Comments and discussion on the word "gambit"