Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
gens
Jump to user comments
danh từ số nhiều
 • người
  • Bien des gens
   nhiều người
  • Des gens comme toi et moi
   những người như cậu với tớ
 • (từ cũ; nghĩa cũ) người làm, người ở
  • Un grand seigneur et ses gens
   một ông lớn với các người ở của ông ta
  • droit des gens
   luật pháp quốc tế
  • gens de...
   người làm nghề
  • Gens de lettres
   nhà văn, văn sĩ
  • Gens d'église
   thầy tu
  • Gens de robe
   luật gia
  • Gens de mer
   thủy thủ, người đi biển
  • Gens de maison
   người ở, người làm
  • Jeunes gens
   thanh niên
danh từ giống cái
 • (sử học) thị tộc
Related search result for "gens"
Comments and discussion on the word "gens"