Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hà hiếp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Lấn át, đè nén bằng quyền lực: Địa chủ hà hiếp nông dân.
Related search result for "hà hiếp"
Comments and discussion on the word "hà hiếp"