Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honorer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tôn kính
  • Honorer ses parents
   tôn kính cha mẹ
 • làm vẻ vang cho, mang lại vinh hiển cho
  • Les grands hommes honorent leur pays
   các bậc vĩ nhân làm vẻ vang cho đất nước
 • tăng thêm phần vinh dự
  • Votre confiance m'honore
   sự tín nhiệm của ông tăng phần vinh dự cho tôi
 • trả tiền trả thù lao
  • Honorer un médecin
   trả tiền bác sĩ
 • giữ trọn
  • Honorer sa signature
   giữ trọn điều mình đã ký
Related words
Related search result for "honorer"
Comments and discussion on the word "honorer"