Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
humeur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính khí, tính tình
  • Humeur mélancolique
   tính khí u sầu
 • tâm trạng bực bội cáu gắt
  • Un accès d'humeur
   cơn bực bội cáu gắt
 • (sinh vật học, sinh lý học) dịch, thể dịch
  • Humeur aqueuse
   thủy dịch (trong mắt)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) như humeur
  • belle humeur
   tâm trạng vui
  • être d'humeur à
   sẵn muốn
  • Être d'humeur à plaisanter
   sẵn muốn nói đùa
  • être d'une humeur de dogue
   bẳn tính
  • être en humeur de
   đang sẵn sàng (làm gì)
  • humeur noire
   tính khí u buồn
  • mauvaise humeur
   tâm trạng bực bội, cáu gắt
Related search result for "humeur"
Comments and discussion on the word "humeur"