Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
impersonal
/im'pə:snl/
Jump to user comments
tính từ
 • không liên quan đến riêng ai, không nói về riêng ai, không ám chỉ riêng ai, nói trống, bâng quơ; khách quan
  • an impersonal remark
   một lời nhận xét bâng quơ
  • an impersonal attitude
   thái độ khách quan
 • không có cá tính con người
 • (ngôn ngữ học) không ngôi
  • impersonal pronoun
   đại từ không ngôi
Related search result for "impersonal"
Comments and discussion on the word "impersonal"