Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
improvement
/im'pru:vmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn; sự trau dồi, sự mở mang (trí tuệ, kiến thức...)
 • sự sửa sang, sự đổi mới (cho đẹp, tốt hơn)
  • I have noticed a number of improvements in this town
   tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này
 • sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn
  • this composition is an improvement on (over) your last
   bài luận này của anh khá hơn bài trước
  • there's a marked improvement in his health
   sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt
 • sự lợi dụng, sự tận dụng (cơ hội)
Related words
Related search result for "improvement"
Comments and discussion on the word "improvement"