Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
decline
/di'klain/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ
  • the decline of imperialism
   sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốc
  • the decline of prices
   sự sụt giá
  • the decline of old age
   sự tàn tạ của tuổi già
  • the decline of the moon
   lúc trăng tàn
 • (y học) bệnh gầy mòn, sự sụt sức
  • to fall into a decline
   mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức
nội động từ
 • nghiêng đi, dốc nghiêng đi
 • nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống
 • tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời...); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả...)
 • suy sụp, suy vi, tàn tạ
ngoại động từ
 • nghiêng (mình), cúi (đầu)
 • từ chối, khước từ, không nhận, không chịu
  • to decline an invitation
   khước từ lời mời
  • to decline battle
   không chịu giao chiến
  • to decline a challenge
   không nhận lời thách
  • to decline to do (doing) something
   từ chối không làm gì
  • to decline with thanks
   từ chối một cách khinh bỉ
 • (ngôn ngữ học) biến cách
Related search result for "decline"
Comments and discussion on the word "decline"